Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
5:00 AM
SWEAT
*Flex* S.W.E.A.T.
5:00 AM
6:00 AM
Al
SWEAT
*Flex* S.W.E.A.T.
5:00 AM
6:00 AM
Al
6:00 AM
SWEAT
*Rise* S.W.E.A.T.
6:00 AM
7:00 AM
Al
SWEAT
*Rise* S.W.E.A.T.
6:00 AM
7:00 AM
Al
SWEAT
*Rise* S.W.E.A.T.
6:00 AM
7:00 AM
Al
SWEAT
*Rise* S.W.E.A.T.
6:00 AM
7:00 AM
Al
7:00 AM
8:00 AM
H.I.I.T.
Abel
8:30 AM
9:30 AM
H.I.I.T.
Abel
8:30 AM
9:30 AM
9:00 AM
Power Circuit
Maribel
9:00 AM
10:00 AM
Power Circuit
Maribel
9:00 AM
10:00 AM
Power Circuit
Maribel
9:00 AM
10:00 AM
Spinning
Sarah
9:00 AM
10:00 AM
10:00 AM
11:00 AM
12:00 PM
1:00 PM
2:00 PM
3:00 PM
4:00 PM
Abs & Glutes
Abel
4:45 PM
5:30 PM

Yoga
Sethyne
5:00 PM
6:00 PM
Restorative Yoga

Bootcamp
Abel
5:30 PM
6:30 PM

Spinning
Sarah
5:30 PM
6:30 PM

Spinning
Nydia
6:30 PM
7:30 PM

SWEAT
Al
7:30 PM
8:30 PM
Abs & Glutes
Abel
4:45 PM
5:30 PM

Yoga
Sethyne
5:00 PM
6:00 PM
Restorative Yoga

Bootcamp
Abel
5:30 PM
6:30 PM

Spinning
Sarah
5:30 PM
6:30 PM

Spinning
Sarah
6:30 PM
7:30 PM

Zumba
Alex
7:00 PM
8:00 PM

SWEAT
Al
7:30 PM
8:30 PM
5:00 PM
H.I.I.T.
Abel
5:30 PM
6:30 PM

Spinning
Sarah
5:30 PM
6:30 PM

Spinning
Sarah
6:30 PM
7:30 PM

Zumba
Alex
7:00 PM
8:00 PM

SWEAT
Al
7:30 PM
8:30 PM
Spinning
Sarah
5:30 PM
6:30 PM

Spinning
Sarah
6:30 PM
7:30 PM

Zumba
Adilah
7:00 PM
8:00 PM

SWEAT
Al
7:30 PM
8:30 PM
6:00 PM
Spinning
Nydia
6:30 PM
7:30 PM

Zumba
Alex
7:00 PM
8:00 PM
7:00 PM
8:00 PM

Monday

 • Power Circuit
  9:00 AM - 10:00 AM
 • H.I.I.T.
  5:30 PM - 6:30 PM
 • Spinning
  5:30 PM - 6:30 PM
 • Spinning
  6:30 PM - 7:30 PM
 • Zumba
  7:00 PM - 8:00 PM
 • SWEAT
  7:30 PM - 8:30 PM

Tuesday

 • SWEAT
  5:00 AM - 6:00 AM
 • SWEAT
  6:00 AM - 7:00 AM
 • H.I.I.T.
  8:30 AM - 9:30 AM
 • Abs & Glutes
  4:45 PM - 5:30 PM
 • Yoga
  5:00 PM - 6:00 PM
 • Bootcamp
  5:30 PM - 6:30 PM
 • Spinning
  5:30 PM - 6:30 PM
 • Spinning
  6:30 PM - 7:30 PM
 • SWEAT
  7:30 PM - 8:30 PM

Wednesday

 • SWEAT
  6:00 AM - 7:00 AM
 • Power Circuit
  9:00 AM - 10:00 AM
 • Spinning
  5:30 PM - 6:30 PM
 • Spinning
  6:30 PM - 7:30 PM
 • Zumba
  7:00 PM - 8:00 PM
 • SWEAT
  7:30 PM - 8:30 PM

Thursday

 • SWEAT
  5:00 AM - 6:00 AM
 • SWEAT
  6:00 AM - 7:00 AM
 • H.I.I.T.
  8:30 AM - 9:30 AM
 • Abs & Glutes
  4:45 PM - 5:30 PM
 • Yoga
  5:00 PM - 6:00 PM
 • Bootcamp
  5:30 PM - 6:30 PM
 • Spinning
  5:30 PM - 6:30 PM
 • Spinning
  6:30 PM - 7:30 PM
 • Zumba
  7:00 PM - 8:00 PM
 • SWEAT
  7:30 PM - 8:30 PM

Friday

 • SWEAT
  6:00 AM - 7:00 AM
 • Power Circuit
  9:00 AM - 10:00 AM
 • Spinning
  6:30 PM - 7:30 PM
 • Zumba
  7:00 PM - 8:00 PM

Saturday

 • Spinning
  9:00 AM - 10:00 AM
No events available!